top of page

ONZE VISIE

RunnersLab_LOGO_RGB_NEG_def[1].png

Visie atletiekclub

Door een bewuste keuze in functie van haar reële mogelijkheden wil Bonheiden AC als autonome club streven naar een gestructureerde werking.


 Op een manier dat:   

- Zowel aan de jeugd aan de als volwassenen een representatief maar beperkt aantal activiteiten wordt

  aangeboden als initiatie of specialisatie   

- In de jeugdcategorieën, tot en met miniem, er een brede basis zal gelegd worden maar met een duidelijk

  accent naar loopnummers   

- De club de ambitie heeft om op het vlak van loopnummers regionaal en nationaal een hoofdrol te spelen  

- Via een structureel jeugdbeleid de doorstroming kan verzekerd worden en de drop out vermeden wordt  -

- De trainers de verantwoordelijkheid hebben om de deelname aan wedstrijden te stimuleren en alzo de 

  clubbelangen naar buiten toe te profileren   

- Het trainerspotentieel, in functie van de noden, zal aangepast worden met een duidelijke taakomschrijving

  en bindende afspraken in functie van de clubdoelstellingen   

- Elk sportief racisme moet vermeden worden   

- Deze visie wordt onderschreven door de Raad van Beheer, het bestuur en trainers
 

Zodat de leden van Atletiekclub Bonheiden, volwassenen en jeugd, op een structurele, pedagogische en professionele manier getraind en begeleid worden om de club te vertegenwoordigen op wedstrijden en organisaties.


 

Visie jeugdcel

Doel:

Het voorstellen, uitwerken en organiseren van activiteiten, andere dan de standaardcluborganisaties, met de jeugd als voornaamste doelgroep.


Het werkingsgebied aanvullend is en in samenspraak met het dagelijks bestuur:

- Het werkgebied kan vrij ruim beschouwd worden, maar moet steeds kaderen en overeenstemmen met de

  visie van Bonheiden Atletiekclub.   

- Er zullen geen organisaties opgezet worden waarbij andere sporttakken gepromoot worden.   

- Alle activiteiten staan in het teken van atletiek of zijn ten voordele van de atletiekclub.   

- Op het vlak van officiële wedstrijden kan de jeugdcel alleen voorstellen formuleren, maar de uiteindelijke

  organisatie zal steeds gebeuren door het dagelijks bestuur.

Verantwoordelijkheden:   

- De hoofdverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en organisaties die door de jeugdcel zullen opgezet

  worden, zal steeds gedragen worden door het dagelijks bestuur.   

- De jeugdcel zal instaan voor de organisatie, de praktische uitwerking en de opvolging van de activiteit, na

  akkoord van het dagelijks bestuur.   

- De voorstellen, scoop, planning en afsluitrapporten zullen steeds ter goedkeuring voorgelegd worden aan

  het dagelijks bestuur.


Budget:   

- Er zal geen jaarbudget voorzien worden voor de werking van de jeugdcel.   

- Alle onkosten zullen gedragen worden door de Atletiekclub.   

- In de mate van het mogelijke zal men trachten een budgettair evenwicht te bereiken bij het organiseren van

  de activiteiten.   

- Speciale activiteiten kunnen opgezet worden met als doel het financieren van andere activiteiten. Deze link

  tussen dergelijke activiteiten zal voorafgaand besproken worden met het dagelijks bestuur. Het debet en

  credit alsook het uiteindelijk saldo zullen overgemaakt worden aan het dagelijks bestuur, na het afsluiten

  van de beide activiteiten. Een negatief saldo bij het afsluiten van de activiteit, zal door de Atletiekclub

  gedragen worden.


Leden:   

- De voltallige trainersgroep kan deel uitmaken van de jeugdcel in functie van de organisatie. Deze groep zal

  aangevuld worden met vrijwilligers.   

- Een maximaal aantal wordt niet vastgelegd en kan variëren.

 

Structuur:

- Een van de trainers zal steeds de leiding nemen over de activiteit. De overige taken zullen verdeeld worden

  in functie van de activiteit.


Rapportering:   

- De rapportering naar het bestuur zal gebeuren op regelmatige basis, telkens door de trainer die de leiding

  heeft over de activiteit en een tweede persoon uit het team.   

-Alle rapportering zal gebeuren op basis van werkverslagen.


 

bottom of page