top of page

Gedragscode en vertrouwenspersoon

RunnersLab_LOGO_RGB_NEG_def[1].png

Gedragscode medewerkers van BONH

Deze gedragscode heeft als doel:

▪ het aanbieden van een geheel van rechten en plichten die de medewerker dient in acht te nemen.

▪ het juiste gedrag van de leden te stimuleren en te normeren om zo bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de werking.

 

ALGEMEEN

Waarden en principes :

▪ Integriteit 

▪ Loyauteit 

▪ Discretie

➢ Integriteit
Integriteit heeft niet alleen te maken met onkreukbaarheid en onpartijdigheid, maar ook met rechtvaardigheid, klantgerichtheid, vakbekwaamheid, geloofwaardigheid en vertrouwen. Integriteit houdt niet alleen in dat de afspraken en regels moeten worden gerespecteerd , maar ook dat men daarin een voorbeeld moet zijn: rechtvaardig handelen door middelen en bevoegdheden op de juiste manier te gebruiken. De leden moeten vertrouwen hebben in de club. Elke gedraging die het vertrouwen van de leden in het gedrang kan brengen moet vermeden worden.

Integriteit heeft ook te maken met respect voor mekaar. Handelingen die misbruik maken van de kwetsbaarheid van een andere persoon worden niet toegelaten. Ongewenst seksueel gedrag wordt niet aanvaard. Al onze leden bewaken het dopingvrije sporten. Betrokkenheid bij dopingpraktijken wordt niet getolereerd.

➢ Loyauteit

Loyauteit betekent dat de opdrachten plichtsgetrouw worden uitgevoerd. Het wil ook zeggen dat er constructief en met kennis van zaken wordt meegewerkt aan de voorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van die opdrachten. Bij contacten met derden wordt altijd het standpunt van de club vertolkt. Persoonlijke standpunten worden binnenskamers besproken.

➢ Discretie
Persoonsinformatie waarover men beschikt wordt discreet behandeld.

Meningsverschillen over de uitvoering van opdrachten worden in onderling overleg tussen alle betrokkenen geregeld.

➢ Positieve clubsfeer

Het creëren en/of handhaven van een positieve clubsfeer is een permanente bezorgdheid van iedereen. Door elkaar te respecteren in de dagdagelijkse omgang en ongewenst gedrag achterwege te laten, kan iedereen bijdragen tot deze positieve clubsfeer. Iedereen streeft naar een vlotte samenwerking, waarbij het belang van de organisatie centraal staat.

➢ Collegialiteit

Collegialiteit wordt gekenmerkt door een wederzijds vertrouwen, een open en oprechte benadering van de taken en het bespreekbaar maken van de eventuele meningsverschillen. We hechten belang aan respect voor elkaar en doen niet aan discriminatie.

➢ Leidinggeven
Het bestuur staat in voor het creëren van een positieve werkomgeving en –sfeer. De bestuurders dragen

een grote verantwoordelijkheid in het doen naleven van de principes van deze deontologische code.

Omgekeerd dient iedereen respect op te brengen voor het bestuur. Er is aandacht en waardering voor hun werk.

➢ Eigendommen van de club
De medewerker zal als een goede huisvader het hem/haar toevertrouwde materiaal van de club beheren.

➢ Representatie
In geval van externe contacten in naam van de club moet er een expliciet mandaat zijn vanwege de club.

Het gebruik van alcohol en roken is verboden tijdens de training en gedurende de begeleiding van atleten.

Vertrouwenspersoon

In geval van een conflict tussen een atleet en een clubmedewerker is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt. Hij of zij zal proberen in alle discretie en met respect voor beide partijen tot een minzame oplossing te komen. 

Binnen onze club wordt deze functie waargenomen door:

Sofie Geerts

fie.geerts@hotmail.com

+32 485 03 75 79
 

bottom of page